<i><a href='https://www.aastarssport.com/'>t</a></i>
<i><a href='https://www.aastarssport.com/'>aastars</a></i>
賽程公佈
26-05-2022
6月賽程經已發佈,各球隊按連結後可search自己隊名列出賽事。 http://www.soc-c.com/2021-22/web/schedule/all
賽程安排
25-05-2022

六月回復賽事,六月賽程將提早於今天發怖,敬請留意

最新安排
24-02-2022

所有球賽取消暫定安排賽事,
有任何消息會在此公怖,
請領隊每月定期更新,
建議在每月28號前查看有關更新消息

最新安排
10-02-2022

康文署公共服務最新安排
應疫情最新情況,政府已宣布延長收緊社交距離措施至二月二十三日。
康樂及文化事務署(康文署)宣布,會繼續現時暫停開放轄下大部分的康樂和文化場地/設施。

【二月賽程】
18/2 - 23/2 球賽取消 • 26-08-2021
  零伍 VS 唔入流


 • 19-11-2021
  青螞FC VS 沙田聖日耳門


 • 27-10-2021
  AC Scorpion VS 黃金鬆腿


 • 06-05-2021
  Socceroos VS 狐青
 
 
 
初一
2022-06-01 (星期三) 21:00 城門谷
初一
2022-06-01 (星期三) 21:00 城門谷
初一
2022-06-01 (星期三) 22:00 城門谷
乙一
2022-06-01 (星期三) 21:00 花墟公園 (1)
丙二
2022-06-01 (星期三) 22:00 花墟公園 (1)
迎二
2022-06-06 (星期一) 21:00 城門谷
初二
2022-06-06 (星期一) 22:00 城門谷
丙二
2022-06-06 (星期一) 21:00 康寧道公園一期