<i><a href='https://www.aastarssport.com/'>t</a></i>
<i><a href='https://www.aastarssport.com/'>aastars</a></i>
停賽通知
11-03-2020

球隊光復香港打交事件取消資格

禁賽球員如下:

方兢輝 梁海峰 廖錦麟 葉浩賢 梁鈞翔

賽程公佈
27-02-2020

3月賽程經已發佈,各球隊按連結後可search自己隊名列出賽事。 http://www.soc-c.com/2019-20/web/schedule/all

賽程公佈
27-01-2020

2月賽程經已發佈,各球隊按連結後可search自己隊名列出賽事。 http://www.soc-c.com/2019-20/web/schedule/all

最新消息
02-01-2020

虎魂 vs 酒精聯

AC Scorpion vs 酒精聯

出現未有註冊球員,比數由原來0:2及2:5改判為3:0 • 02-08-2019
  勁士 VS 華麗夢想


 • 04-12-2019
  零伍 VS 曉麗


 • 03-09-2019
  講隊 VS JUNS FC


 • 30-09-2019
  沙田聖日耳門 VS 嵐鋒貳波